:: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko w sieciach komórkowych ::
O stronie

Istniejące obecnie portale internetowe, tworzone przez mało wiarygodne osoby posiadające bardzo często niewystarczającą wiedzę na temat oddziaływania stacji bazowych na ludzi i środowisko, nierzadko są przyczyną zupełnie niepotrzebnych obaw mieszkańców dotyczących budowy nowych i modernizacji istniejących stacji bazowych. Mieszkańcy sąsiadujący ze stacjami bazowymi nie mając pełnego dostępu do informacji dotyczących działania systemów telefonii komórkowej, sposobu pomiarów, obowiązujących norm i przepisów prawnych, sprzeciwiają się ich budowie i rozbudowie. Wiele istniejących stron internetowych przekazuje informacje w sposób nierzetelny, zaś przedstawione dane są bardzo często niepełne i nieaktualne.

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby przedstawić pokrótce istniejące systemy telefonii komórkowej i źródła pola elektromagnetycznego, a także żeby zebrać i przedstawić w miarę przystępny sposób wnioski wynikające z przeprowadzonych dotychczas w Polsce i na świecie badań nad wpływem pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko. Celem strony jest próba uświadomienia i tym samym ograniczenie obaw i wątpliwości mieszkańców sąsiadujących ze stacjami bazowymi oraz wszystkich użytkowników terminali ruchomych, co do stopnia negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko w systemach telefonii komórkowej.

Do poszczególnych problemów i zagadnień oraz treści zamieszczonych na stronie internetowej czytelnik ma dostęp do tego samego menu pod animacją Flash, którego linki prowadzą do odpowiednich działów.

Poszczególne tematy zostały przedstawione w taki sposób, aby mogły być łatwo zrozumiane także przez osoby nie mające szczegółowej wiedzy dotyczącej działania systemów telefonii komórkowej. Dzięki ujęciu tematu oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko w sposób strukturalny, użytkownicy mają bezpośredni dostęp do poszczególnych zagadnień, którymi są w danej chwili zainteresowani, na przykład mogą sięgnąć do metod i sposobu prowadzenia pomiarów pola elektromagnetycznego wokół stacji bazowych czy norm i regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, bez potrzeby zapoznawania się całym dostępnym na stronie materiałem.

W pierwszym dziale tej strony, zatytułowanym „Systemy telefonii komórkowej”, omówiono rozwój telefonii komórkowej na świecie, poczynając od systemów pierwszej generacji, po obecne używane standardy, implementowane w Polsce i na świecie oraz przedstawiono globalne trendy obserwowane w rozwoju telefonii komórkowej. Znaleźć można tu także informacje związane z rezerwacją częstotliwości radiowych na potrzeby telefonii mobilnej w Polsce.

W drugim dziale strony głównej o nazwie „Źródła pola EM” scharakteryzowano źródła pól elektromagnetycznych w telefonii komórkowej, a więc stacje bazowe oraz terminale ruchome. Szczególną uwagę zwrócono na moce sygnałów radiowych nadawanych z anten stacji i terminali we współczesnych systemach telefonii komórkowej. Opisano w tym dziale także rodzaje obszarów promieniowania w zależności od ich odległości od źródeł pól.

Dział trzeci „Oddziaływanie pola EM” poświęcono oddziaływaniu pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko w systemach i sieciach telefonii komórkowej. Zaprezentowano w nim najważniejsze wielkości fizyczne wykorzystywane do oceny ekspozycji, porównano aktualne, bardzo rygorystyczne krajowe przepisy z normami zagranicznymi, opracowanymi w ramach ochrony przed negatywnymi skutkami działania pól na pracowników oraz populację generalną. W dziale tym zamieszczono także przegląd wyników badań otrzymanych w ramach wybranych projektów badawczych, w których analizowano wpływ efektu termicznego i biologicznego na zdrowie ludzi. Zawarto w nim także zbiór rad związanych z bezpiecznym użytkowaniem terminali ruchomych. Dodatkowo przedstawiono metody modelowania anten oraz oceny ekspozycji, w tym obliczenia bezpiecznych odległości od anten stacji bazowych telefonii komórkowej. Porównano ze sobą oddziaływanie pól elektromagnetycznych pochodzących od sieci telefonii komórkowej oraz innych źródeł występujących w otoczeniu człowieka, w tym urządzeń domowych powszechnego użytku. W ramach tego działu omówiono również zakłócenia w pracy sprzętu elektrycznego powodowane przez stacje bazowe i terminale ruchome.

Procedury projektowania stacji bazowych telefonii komórkowej pod kątem ich oddziaływania na środowisko przedstawiono w dziale „Projektowanie stacji”. Zamieszczono w nim wymagania związane ze sporządzaniem raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz metodologię pomiarów wokół nowo budowanych oraz modernizowanych stacji bazowych telefonii komórkowej. Omówiono najczęstsze sposoby wyboru lokalizacji stacji bazowych pod względem optymalizacji zasobów częstotliwościowych oraz ochrony ludności i środowiska przed negatywnym wpływem pola elektromagnetycznego. Przytoczono najczęściej wyrażane przez ludzi obawy odnoszące się do budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, a mające swe źródła w materiałach prasowych oraz publikacjach zamieszczanych w Internecie.

Ostatni dział, „Strona” zawiera informacje dotyczące struktury samej strony, wykorzystanych w niej materiałów źródłowych (literatury) oraz opisu jej głównych funkcji.

Kontakt:

Strona powstała w ramach projektu pracy dyplomowej magisterskiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Elektronika i Telekomunikacja pod opieką prof. n. dr. hab. inż. Wiesława Ludwina.

© 2009 Krzysztof Niemczyk