:: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko w sieciach komórkowych ::
Zdjecie 1

Szybki rozwój usług łączności ruchomej w Polsce i na świecie w ostatnich latach spowodował pojawienie się wielu wątpliwości i obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych, emitowanych w systemach telefonii komórkowej, na ludzi i środowisko. Główną przyczyną tych obaw jest znaczny wzrost liczby stacji bazowych telefonii komórkowej, szczególnie w miejscach gęsto zaludnionych oraz częste modernizacje istniejącej już infrastruktury, wymuszone przez nowo wprowadzane standardy, a mające na celu umożliwienie operatorowi komórkowemu optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów częstotliwościowych i zaoferowanie użytkownikom końcowym nowych usług multimedialnych wymagających dużej przepływności w kanale radiowym.
Strona internetowa poświęcona jest efektom oddziaływania stacji bazowych na ludzi i środowisko. Zawiera ona także informacje o krajowych i zagranicznych przepisach i zaleceniach ochronnych dotyczących pola elektromagentycznego. Parę słów poświęcono także sposobom projektowania i sporządzania raportów oddziaływania stacji bazowych na środowisko. Znaleźć można tutaj także zbiór rad, które powinny zabezpieczyć użytkowników terminali ruchwych przed nagatywnym wpływem emitowanego pola elektromagnetycznego. Umówiono także rozwój telefonii mobilnej na świecie, poczynając od pierwszej sieci o nazwie MTA, po obecne standardy oraz globalne trendy w rozwoju telefonii komórkowej.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Zdjecie 1

Stacja bazowa BTS (ang. Base Transceiver Station) – w systemach łączności telefonii bezprzewodowej jest urządzeniem wyposażonym m.in. w anteny fal elektromagnetycznych emitujące pole elektromagnetyczne...

Oceny ekspozycji w polu terminali ruchomych

Zdjecie 2

Wyznaczenie wartości absorpcyjności SAR opiera się na dwóch metodach - na pomiarze wartości za pomocą fantomów – fizycznych modeli człowieka lub przez wykorzystanie odpowiednich metod numerycznych, opartych na symulacjach komputerowych...

Pomiary natężenia pola elektromagetycznego

Zdjecie 3

Celem pomiarów pola elektromagnetycznego wokół stacji bazowych telefonii komórkowej jest wyznaczenie miejsc występowania promieniowania, w których przekraczane są dopuszczalne wartości określone mi.n w przepisach ochrony środowiska...

Przykłady ciekawych stacji bazowych

Zdjecie 4

Sposobem na ukrywanie stacji bazowych, szczególnie poza terenem zabudowanym jest wykorzystywanie sztucznej architektury, np. sztucznych drzew. Dzięki swojemu wyglądowi w skuteczny sposób pozwala na wkomponowanie się w istniejący krajobraz...

© 2009 Krzysztof Niemczyk